5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun 19/1 maddesi “Dernekler, yıl sonu itibarıyla faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyecekleri beyanname ile her yıl Nisan ayı sonuna kadar Mülki İdare Amirliğine vermekle yükümlüdürler. Beyannamenin düzenlenmesine ilişkin esas ve usuller yönetmelikte düzenlenir. ” amir hükmü ile, Dernekler Yönetmeliğinin 83’üncü maddesi, “Dernek yönetim kurulu başkanları, her takvim yılının ilk dört ayı içinde bir önceki yıla ait Dernek Beyannamelerini (EK-21), Mülki İdare Amirliğine vermekler yükümlüdürler. Şubeler, mülki idare amirliğine verecekleri beyannamelerin birer örneğini bağlı bulundukları derneğe de vermekle yükümlüdürler... ” gereğince;
 
İlçemizde kurulu ve faaliyette bulunan derneklerin 2016 yılına ait Beyannamelerini DERBİS şifresi ile sisteme girmeleri, Dernek İç Denetim Raporları'nın ise tüzüklerinde belirtilen zaman aralığında Dernek Denetleme Kurulu'nca hazırlanarak dernek merkezinde muhafaza edilmesi, Mülki İdare Amirliği'ne getirilmemesi hususu önemle rica olunur.